Vay tiền nhanh tại HCM
Dịch vụ cầm đồ nhanh
Vay tín chấp
Các ngân hàng hiện nay
Cầm đồ lãi suất thấp HCM
Cầm cavet xe tại HCM
Tư vấn tài chính
Kiến thức tài chính

Mẫu hợp đồng cầm cố xe máy

HỢP ĐỒNG CẦM CAVET XE MÁY - MẪU HỢP ĐỒNG CẦM CỐ XE MÁY TẠI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…., tại …….chúng tôi gồm có:

 

BÊN CẦM CỐ:

 

Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ……………...      

 

BÊN NHẬN CẦM CỐ:

CÔNG TY .........................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............... do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ............ cấp lần đầu ngày .../..../...

- Địa chỉ trụ sở chính: ................

- Người đại diện: Ông ............... Chức vụ: Giám đốc

- Ông ................ có CMND số: ................ do Công an ...... cấp ngày ...............

Cá nhân:

Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ……………..

Các bên thoả thuận, nhất trí ký Hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm theo các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

Bên Cầm cố đồng ý cầm cố và Bên Nhận Cầm cố đồng ý cầm cố tài sản bảo đảm quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này để bảo đảm cho tất cả các nghĩa vụ của Bên Cầm cố,

Miêu tả nghĩa vụ cụ thể: Ví dụ như nghĩa vụ trả tiền theo hợp đồng vay tiền..   

ĐIỀU 2: TÀI SẢN CẦM CỐ

Tài sản dùng để cầm cố là …………………..

Miêu tả tài sản cầm cố như: Ô tô, xe máy và các đặc điểm về giấy tờ, tình trạng tài sản

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ TÀI SẢN CẦM CỐ

Giá trị của tài sản cầm cố tại thời điểm ký Hợp đồng này là: ……….. đồng (………………đồng) thoe Biên bản định giá giữa các bên.

ĐIỀU 4: THỜI HẠN CẦM CỐ

Thời hạn cầm cố tài sản nói trên là kể từ ngày ký hợp đồng này cho đến khi Bên Cầm cố thực hiện xong các nghĩa vụ của mình đối với Bên Nhận Cầm cố.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CẦM CỐ

5.1. Giao cho Bên Nhận Cầm cố giữ tài sản cầm cố như đã nêu tại Điều 2 Hợp đồng này;

5.2. Thực hiện công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu có) và chịu mọi chi phí liên quan;

5.3. Trong thời hạn cầm cố, không được đưa tài sản cầm cố trên tham gia bất cứ giao dịch nào mà không có sự đồng ý của Bên Nhận Cầm cố;

5.3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN CẦM CỐ

6.1. Được xử lý tài sản cầm cố khi bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ đã cam kết

6.2. Có trách nhiệm giữ và bảo quản tài sản cầm cố hoặc gửi giữ ở bên thứ 3;

6.3. Không được mang tài sản cầm cố đi cầm cố, thế chấp lại dưới bất kỳ hình thức nào;

6.4. Trả lại tài sản cầm cố khi bên cầm cố thực hiện xong các nghĩa vụ

6.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ

7.1. Các trường hợp xử lý tài sản cầm cố:

7.1.1. Khi bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ như đã thỏa thuận;

7.1.2. Theo sự thỏa thuận của các bên;

7.1.3. Theo quy định của pháp luật về Cầm cố

7.3. Phương thức xử lý tài sản:

Xử lý theo quy định của pháp luật về cầm cố và theo thỏa thuận của các bên.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

8.1. Bên Nhận Cầm cố có nghĩa vụ hoàn trả các giấy tờ về tài sản cầm cố cho Bên Cầm cố ngay khi bên cầm cố hoàn thành các nghĩa vụ của mình;

8.2. Thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên và thỏa thuận tại hợp đồng này;

8.3. Bên Cầm cố cam kết những thông tin về nhân thân và tài sản cầm cố đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật và tại thời điểm ký Hợp đồng này, tài sản cầm cố nói trên:

a/ Được phép cầm cố theo quy định của Pháp luật;

b/ Hoàn toàn thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Bên Cầm cố và không có bất kỳ sự tranh chấp nào;

c/ Chưa được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng dưới mọi hình thức hoặc dùng để bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ dân sự nào;

d/ Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc có bất kỳ quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hạn chế quyền sở hữu, quyền sử dụng ngoài những hạn chế đã được nêu tại Hợp đồng này;

e/ Không có giấy tờ nào khác ngoài giấy tờ nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG CẦM CỐ

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên cùng ký kết.

Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không bị lừa dối và cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận trong Hợp đồng này;

Đã tự đọc hoặc được nghe đọc đúng, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành ….. bản, đã được các bên đọc lại, hiểu và nhất trí ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

 

BÊN CẦM CỐ                  BÊN NHẬN CẦM C

 

hợp đồng cầm đồ

Cầm cavet xe máy cần hợp đồng rõ ràng

Hợp đồng cầm cavet xe máy là điều bắt buộc cần có nhằm tạo sự rõ ràng, tin cậy giữa bên cầm cố và khách hàng. Để nắm rõ hơn về hợp đồng giao dịch này, hãy cùng theo dõi bài viết sau!

Hình thức hợp đồng cầm cố cavet xe máy

Xe máy là động sản có đăng ký quyền sở hữu. Do vậy, bên cầm cố có thể dùng tài sản này để cầm cố đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự chẳng hạn như: nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay tiền…

Thỏa thuận của các bên về cầm cavet xe máy phải được lập thành văn bản có chữ kí xác nhận của bên cầm cố và bên nhận cầm cố để đảm bảo quyền lợi cho các bên, hạn chế các tranh chấp về sau.

Căn cứ theo điều 4 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, hướng dẫn về đăng ký biện pháp bảo đảm thì, hợp đồng cầm cavet xe máy không cần đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan có thẩm quyền.

Hợp đồng cầm cavet xe máy có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Mỗi địa chỉ cầm cố sẽ có hợp đồng cầm cavet xe khác nhau, và thời hạn hợp đồng cũng thay đổi theo. Gợi ý sau về hợp đồng cầm cố tại Tiến Thành!

 

Cầm cavet xe máy cần hợp đồng rõ ràng

 

Cầm cavet xe máy tại Tiến Thành

Dịch vụ cầm cavet xe máy Tiến Thành giá cao nhất tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, thủ tục nhanh chóng.

Ngoài ra, bạn nên lưu ý về cầm cavet xe máy khoản vay cá nhân hiện hành tài chính thì có những quy định như sau đây:

 • Thời gian thời hạn cầm cố tối thiểu là 61 ngày.
 • Thời hạn đóng lãi là 30 ngày sau ngày lập hợp đồng cầm đồ.

Nếu quý khách chưa muốn chuộc lại tài sản cầm cố thì quý khách chỉ cần đóng lãi thì hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm 30 ngày và thời hạn tối đa cho hợp đồng cầm cố là 365 ngày.

Mức lãi suất cố định của cầm đồ, cầm cavet xe máy Tiến Thành là 3% cho 01 tháng và không quá 36% cho một năm.

 • Tiến Thành luôn tạo sự an tâm tới mọi khách hàng, bởi tài sản quý khách hàng luôn được cẩn trọng và giữ gìn thật cẩn thận.
 • Lãi suất cực kỳ hấp dẫn so với thị trường
 • Thủ tục cầm đồ nhanh chống, đơn giản
 • Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình để tạo sự thân thiện với khách hàng.
 • Đến với cầm cavet xe không giữ xe để giải quyết khó khăn về mặt tài chính nhanh và tốt nhất.

Công ty tài chính Tiến Thành có nhiều chi nhánh trên toàn quốc giúp bạn giảm bớt khó khăn tài chính:

 • Trụ sở chính: 720 đường Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3, TP.HCM
 • Chi nhánh 1: số 89đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, TP.HCM
 • Chi nhánh 2: số 335 đường Thành Thái, phường 14, quận 10. TP.HCM
 • Chi nhánh 3: 786 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Chi nhánh 4: 679 Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

Hoặc liên hệ thông qua website: http://vaytiennhanh.info.vn